What is an Entity

Presenter: Jon Edmiston Length: 1:05